В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа

В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

План

Вступ

1. Творча спадщина В.О. Сухомлинського у контексті сучасної освіти

1.1 В. Сухомлинський як представник передової вітчизняної преподавательіки

1.2 Преподавательічна освіта та її завдання у преподавательічних працях В. Сухомлинського

1.3 Система формування особистості молодшого школяра у працях В. Сухомлинського

2. Практика впровадження ідей В. Сухомлинського у сучасній початковій освіті

2.1 Використання В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа здобутків В. Сухомлинського учителями масової початкової школи

2.2 Авторські пропозиції

Висновки

Перечень використаних джерел

Вступ

Одним із шляхів розв'язання згаданих вище заморочек є звернення до надбань преподавательічної спадщини В. Сухомлинського - гуманістично спрямованої людини, творчої, здатної забезпечити складний процес формування особистості дитини, відповідальної за своє існування у світі. У процесі становлення сучасної національної школи на Україні В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа особливої актуальності набувають численні положення його творчої спадщини.

Зокрема, величавый інтерес у вчителів початкової школи викликає досвід вченого-педагога у сфері виховання учнів через спілкування з природою. В.О. Сухомлинський обстоював гармонійне поєднання різних організаційних форм навчання, радив вчителям початкових класів не обмежуватися уроком, не протиставляти світові, затиснутому В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа у чорну класну дошку, той. що пливе за вікном. "Можливо, все те, що приходить до розуму і серця дитини з книжок, з підручника, з уроку, саме й приходить лише тому, що поряд з книжкою - навколишній світ" [2, с.75].

Неувязка виховання Людини у творчій спадщині В. Сухомлинського розглядалася багатьма відомими В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа преподавателями, методистами, вчителями-практиками. Серед их - І. Бабин, котрий характеризував делему формування екологічної культури як базу гармонійного розвитку особистості у контексті ідей В. Сухомлинського, М. Безлюдна [1] розробляла делему методично-процесуальне забезпечення розвивального навчання в емпіричному досвіді В. Сухомлинського, Г. Бондаренко розглядав уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів, О В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. Вознюк [2] характеризував наукову сутність преподавательічної системи В. Сухомлинського, Т. Гладюк [6] характеризує ідеї формування екологічної культури молодших школярів у преподавательічній спадщині В. Сухомлинського, Л. Нестеренко і Л. Пироженко [17] виявляють роль казок В. Сухомлинського у пробудженні почуттів дитини, І. Романишин [19] описує розвиток мислення молодших школярів у контексті ідей В. Сухомлинського, тощо В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа.

Відтак необхідність використання творчої спадщини В. Сухомлинського з метою удосконалення процесу виховання учнів у початкових класах зумовила актуальність проблеми і вибір теми роботи: "В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти".

Об'єкт дослідження - преподавательічна спадщина В. Сухомлинського.

Предмет дослідження - практика використання ідей В. Сухомлинського у вихованні молодших В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа школярів.

Мета дослідження - обґрунтувати особливості методики виховання молодших школярів відповідно до творчої преподавательічної діяльності В. Сухомлинського.

Відповідно до поставленої мети визначені завдання дослідження:

Розкрити преподавательічні погляди В. Сухомлинського на домінанти виховання учнів молодшого шкільного віку.

Розкрити форми, засоби та методи виховання дітей у працях В. Сухомлинського.

Охарактеризувати особливості В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа використання преподавательічних ідей В. Сухомлинського у практиці початкової школи

Визначити відповідність ідей та поглядів В. Сухомлинського потребам та прерогативам сучасності.

Для розв'язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація теоретичних даних, представлених у преподавательічній літературі; теоретичне узагальнення.

1. Творча спадщина В В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа.О. Сухомлинського у контексті сучасної освіти 1.1 В. Сухомлинський як представник передової вітчизняної преподавательіки

У світі існує небагато преподавательічних систем, що входять до преподавательічної скарбниці людства. Преподавательічна система В. Сухомлинського відноситься саме до таких. Видатний український преподаватель, заслужений учитель України, директор Павлиської середньої школи В. Сухомлинський зробив вагомий внесок у В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа розробку заморочек виховання в початковій школі.

Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) - видатний український преподаватель, засновник гуманістичної, новаторської преподавательіки. Народився 28 вересня 1918 р. в с. Василівка Онуфріївського району на Кіровоградщині, Після закінчення школи навчався на факультеті мови і літератури Кременчуцького преподавательічного інституту, але через хворобу в 1935 р. вимушений був припинити навчання В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа у университеті.17-річним юнаком розпочав практичну преподавательічну боту. З 1936 р. продовжив навчання на заочному відділі Полтавського преподавательічного інституту. З 1938 р. і до початку війни працює вчителем і завучем в Онуфріївській середній школі. У 1941-1942 рр., був у діючій армії, а після поранення вчителював у Удмуртії. 1944-1948 рр. - завідуючий райвно Онуфріївського В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа району, 1948-1970 рр. - директор Павлиської середньої школи [10, с.110].

В 1955 р.В. Сухомлинський захистив кандидатську дисертацію на тему: "Директор школи - керівник навчально-виховної роботи". З 1957 р. - Сухомлинський - член-кореспондент АПН, з 1958 р. - заслужений учитель. В 1968 р. йому було присвоєно звання "Герой Соціалістичної Праці". Создатель цілого роду праць, серед яких слід виділити такі В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, як "Духовний світ школяра", "Павлиська середня школа", "Серце віддаю дітям", "100 порад учителеві", "Народження громадянина","Батьківська преподавательіка" тощо (всього 41 монографія і брошура, понад 600 статей).

Преподавательічна спадщина В.О. Сухомлинського має різноплановий, багатоаспектний нрав. Творча думка преподавателя зазнавала певної еволюції, вона постійно збагачувалася, поглиблювалася, відточувалась. Серед основних джерел творчості преподавателя варто В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа назвати народну преподавательічну мудрість, класичну преподавательічну спадщину, передовий преподавательічний досвід і його власну преподавательічну практику.

В чому ж психолого-педагогічна й загальнонаукова сутність впливу цієї системи? Перш за все, вона орієнтується на загальнонауковий принцип оптимізації функцій будь-якого організму, згідно з яким життєдіяльність систем скерована спрямуванням до рационального режиму функціонування В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа.

Останнє знаходить своє втілення в розроблених В. Сухомлинським психолого-педагогічних принципах, серед яких принципи: природовідповідності, цілісності, неперервності, цілеспрямованості, гуманізму і демократизму в поєднанні з високою вимогливістю й повагою до особистості вихованця [18, с.22-23] (див. таблицю).

Таблиця 1.

Психолого-педагогічні принципи впливу системи В.О. Сухомлинського на особистість

Назва принципу Зміст принципу
природовідповідність

орієнтує розвиток людини В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа у напрямку особистішої досконалості;

найбільш доцільний у сфері преподавательіки;

належить до головних пріоритетів

преподавательічної системи В. Сухомлинського;

ґрунтується на підставі системного наукового підходу до трактування природи;

визначає багатогранність впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на особистість дитини, необхідність використання уроків мислення як засобу формування особистості з раннього дитинства В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа.

цілісність реалізується через наявність спільних інтересів та сумісної діяльності людей, через співчуття ближньому.
неперервність

передбачає єдність півкульових стратегій обробки інформації;

визначає важливу роль наочно-образного мислення у здатності до емпіричних узагальнень у дитини;

"виростає" з багатозначного метафоричного ("казкового") освоєння дійсності людиною.

цілеспрямованість

виховання на соціально значущих ідеях, формування справжніх патріотів України;

чітке усвідомлення В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа вихователями цілей і завдань виховання Людини, розвивальної спрямованості всіх виховних заходів і впливів; виховання на кращих традиціях та ідеалах українського народу;

спрямованість виховної роботи на якісне вирішення завдань, які стоять перед українським суспільством; підпорядкування всієї виховної роботи гармонійному формуванню і всебічному розвитку особистості вихованця, допомога в її самоактуалізації та самореалізації;

виховання В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа на загальнолюдських і національних цінностях тощо.

гуманізм і демократизм в поєднанні з високою вимогливістю й повагою до особистості вихованця

гуманізм взаємин у колективі, між вихователем і вихованцем, між старшими і дітьми, який тримається на їхній духовній спільності;

утвердження людини найвищою соціальною цінністю;

прагнення задовольнити різноманітні потреби людини;

виховання В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа у дітей моральної культури, загальнолюдських норм поведінки;

разуміння преподавателя цінувати дитячу довіру, оберігати беззахисність дитини, бути для неї прикладом добра й справедливості; милосердя тощо.


Преподавательічна творчість Сухомлинського розкриває методику проектування розвитку особистості дитини на тривалу перспективу, підкреслює самостійність дитячого життя, показує цілісну преподавательічну систему розвиваючого навчання, в якій В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа гармонійно представлені різні напрями, але системоутворюючу роль відіграє розумове виховання. "Повноцінне навчання, тобто навчання, яке розвиває розумові сили і здібності, було б немислимим, якби не спеціальна спрямованість, скерованість навчання - розвивати розум, виховувати розумну людину навіть за умови відносної незалежності розумового розвитку, творчих сил розуму від обсягу знань" [20, с.139].

"Розумове В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа виховання необхіденьке людині не тільки для праці, а й для повноти духовного життя. Мозгіти творчо мислити, бути розумним повинен і майбутній математик, і майбутній тракторист. Розум повинен давати щастя насолоди культурними й естетичними цінностями" [2, с.76].

Він писав, що школа має бути "королевством допитливої і наполегливої думки" [22, с.31]. Але ввести у В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа це королевство примусово - це зламати дитину. Отже, головне завдання преподавателя - будувати його разом з дітьми. Розвиваючи теорію активного, самостійного разуміння, В. Сухомлинський поєднував свою теорію з конкретними пошуками методик, які цілеспрямовано формують розум дитини.

1.2 Преподавательічна освіта та її завдання у преподавательічних працях В. Сухомлинського

Важливою проблемою виховання В. Сухомлинський вважав В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа необхідність перетворення освіти у важливу життєву цінність. "Здається парадоксальним, незрозумілим той факт, - писав преподаватель, - що для деякої частини підлітків і юнацтва це велике благо - тортури, учіння - важкий тягар, а вчителям в ряді випадків доводиться без кінця воювати з ледарями і неробами" [8, с.107].

Звичайно, Сухомлинський не міг не розуміти того В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, що глибинними джерелами втрати інтересу до знань, до навчання є соціальна деформованість тоталітарного суспільства, недооцінка ролі інтелігенції в суспільному розвитку, зниження эталонів навчання при переході до загальної середньої освіти, слабкість кадрового і методичного забезпечення школи, нарешті, неадекватність фінансових і матеріально-технічних ін'єкцій в освіту і виховання.

Розуміючи це, він В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа пристрасно закликав до перетворення школи в місце, де б процвітав культ знань. Хоч досягти цього в умовах, если суспільство, а точніше його керівна верхівка сповідали дещо прямо протилежне, було удобно неможливо. В розумінні цієї суперечності, в усвідомленні свого безсилля з точки зору її можливого подолання, мабуть, головна В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа духовна драма В. Сухомлинського як педагога-гумані100.

На думку В. Сухомлинського, свідомість формується як активна форма встановлення духовно-практичного зв'язку з навколишньою дійсністю [8, с.105]. Саме тому одним із пріоритетних напрямів сучасної системи початкової освіти виновата бути організація діяльності учнів за законами природи. "Школа радості" - це школа, в якій основні В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа види діяльності пов'язані з почуттям збереження і охорони навколишнього середовища. Саме тому зміст і нрав комунікативної, пізнавальної, трудової і творчої діяльності учнів початкової школи повинні мати екологічну забарвленість, бути підпорядковані законам, що дозволяють примножувати прекрасне у сфері охорони природи, збереження природних об'єктів.

Позаурочна бота у преподавательічному досвіді В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа В. Сухомлинського ґрунтується на добровільній участі дітей, розвитку їхніх індивідуальних творчих здібностей, практичних разумінь та навичок, сприяє формуванню світогляду учнів, а також допомагає організувати цікаве й корисне дозвілля школярів. "Дитяча пам'ять саме тому гостра, що в неї вливається чистий струмок яскравих образів, картин, сприймань, уявлень. Як В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа важливо не допустити, щоб шкільні двері відгородили від свідомості дитини навколишній світ" [20, с.113].

Видатний преподаватель писав, що у світлі нових завдань, які постали нині перед школою, у зв'язку з підготовкою вихованців до виховання, неувязка розумового розвитку молодших школярів набуває величавого значення. Від разумілого використання способів залежить не тільки міцність знань В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа та практичних разумінь і навичок, а й формування в учнів поглядів на знання, бажання вчитися.

Успіх виховання багато в чому залежить від способів навчання, їх відповідності завданням розумового розвитку школярів, що у свою чергу визначає відповідну структуру уроків. Вчителі Павлиської школи виходили із принципів: сполучення, об'єднання удобної роботи В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, яка виконується учнями, з первинним сприйняттям знань, з їх поглибленням, розвитком, використанням [16, с. 198].

Успіх виховання залежить від творчого застосування способів навчання, від різноманітності тих деталей, які зумовлюються конкретною обстановкою і не можуть бути передбачені заздалегідь теорією навчання, наголошував преподаватель. Він, маючи багаторічний досвід, дійшов висновку, що всі В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа методи можна поділити на 2 групи: методи, які забезпечують первинне сприймання знань і вмінь учнями та методи осмислення, розвитку, поглиблення знань.

До першої групи В. Сухомлинський відніс: розповідь, пояснення, лекцію, опис, тлумачення осознать, інструктаж, бесіду, самостійне читання книжек з метою первинного сприймання знань; демонстрацію, ілюстрацію (кіно, схеми, картини, телебачення, діаграми В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, макети, таблиці, муляжі, моделі); трудовий процес, разуміння; самостійне спостереження, екскурсію, практичну і лабораторну роботи в процес самостійного оволодіння знаннями; показ фізичних вправ [3, с.17].

До другої групи він відніс: вправи (усні, письмові, технічні); пояснення факторів і явиш природи праці, суспільного життя; дискусії, творчі письмові роботи (твори, реферати, анотації, складання задач, програмування), виготовлення В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа навчальних посібників і приладів, графічні роботи, лабораторні роботи, експеримент (на навчально-дослідній ділянці, у лабораторії, кабінеті), керування машинами, механізмами, апаратами, застосування знань і вмінь; тривала трудова діяльність, що поєднує мету удобної діяльності і мету вдосконалення вмінь, із поглиблення знань (у майстерні, на навчально-дослідній ділянці) [3, с.18].

Преподаватель звертав увагу на В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа те, що кожний способ має особливості, які залежать від специфіки предмета, змісту матеріалу, цілей та завдань всебічного розвитку школяра. Він рекомендував вчителям, готуючись до уроку, продумувати, як вплинуть на розум дитини повідомлені знання, як використовуватимуться набуті учнем знання в майбутньому, яка їх роль у розумовому розвитку В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа дитини. Важливе практичне значення має неувязка критеріїв вибору адекватних процесу навчання способів роботи, чим же керуватися вчителю, визначаючи методичний нюанс майбутнього уроку. Відомо, що методи навчання можуть виконувати свою функцію - керування пізнавальним процесом - лише за умови їх відповідності об'єктивним закономірностям процесу навчання.

Успішне оволодіння учнями змісту знань багато в чому залежить В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа від разумілого використання способів, які викликають високу пізнавальну активність учнів, способів, що забезпечують розвивальний нрав навчання. Успішність навчального процесу залежить і від самого учня, від його бажання працювати, активності процесу пізнання на уроці. Учень має стати активним учасником процесу пізнання, формувати власні знання - така вимога часу. В. Сухомлинський В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа підкреслював, що виняткову роль відіграє вміння вчителя скерувати хід думки учнів так, щоб вони интенсивно, зосереджено прагнули побачити невидиме, зрозуміти приховане, розгледіти незвичайне у звичайному [9, с.11].

На уроці треба застосовувані такі форми і методи роботи, щоб учень був перш за все здобувачем знань, а не пасивно запам'ятовував В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа знання під керівництвом вчителя. При тому В. Сухомлинський зауважував, що активність має проявлятися найперше в активності розуму, в усвідомленні учнями основних причинно-наслідкових зв'язків навчального матеріалу.

Одне з найважливіших завдань школи, вказував В. Сухомлинський, "навчити користуватися знаннями. Якщо набуті мозгіння і навички тільки засвоюються і не застосовуються на В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа практиці, навчання поступово виходить зі сфери духовного життя дитини, неначе відділяється від ЇЇ інтересів і захоплень" [21, с.422].

І здесь же підкреслює: "Дуже важливо, щоб мислення учнів ґрунтувалося на дослідженні, пошуках, щоб усвідомленню наукової істини передувало нагромадження, аналіз, зіставлення і порівняння фактів. Спостерігаючи явища і картини природи, дитина оволодіває формами й процесами В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа мислення, збагачується поняттями, кожне з яких сповнюється реальним змістом причинно-наслідкових зв'язків, помічених гострим зором допитливого спостерігача" [21, с.496].

Отже, виховання не можна вважати достатнім, повним, якщо учнів не залучено до удобної діяльності з вивчення та поліпшення дійсності у конкретній місцевості (за місцем проживання чи у мікрорайоні школи). Дослідження В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа також засвідчують, що особиста участь дітей у розв'язанні локальних заморочек є необхідною умовою формування відповідних оптимістичних поглядів.

Беручи до уваги інтереси учнів, враховуючи їхні вікові особливості та специфічні можливості позаурочної роботи, у практиці преподавательічної діяльності В. Сухомлинського було створено різні форми шкільних об'єднань, в яких вирішувалися такі В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа завдання:

• підтримка та розвиток інтересів учнів до природного середовища, заохочення їх до творчого самовдосконалення;

• створення соціально-педагогічних та психолого-педагогічних мозгов, сприятливих для набуття учнями знань, практичних мозгінь і навичок поведінки та діяльності в природі;

• виховання естетичних смаків, збагачення культурними цінностями українського народу;

• організація дозвілля з урахуванням інтересів дітей В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа на основі їх ініціативи і самодіяльності [3, с.18].

Важливий момент виховного впливу преподавательічної системи В. Сухомлинського пов'язаний з використанням ресурсів казки та рольової гри у навчанні та вихованні дітей, у чому він був новатором.

Пізнавальна частина "уроків мислення" серед природи обов'язково чергувалася із грою. їх В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа метою було ознайомити дітей з навколишнім світом, з різними явищами природи і більшу частину приділити екологічному вихованню. Як відомо, в молодшому шкільному віці переважає образне мислення.В. Сухомлинський закликав батьків і вчителів молодших класів "уводити дітей в обстановку, де є яскраві образи і причинно-наслідкові зв'язки між явищами, де В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа діти захоплюються, переживають почуття подиву перед красою і водночас мислять, аналізують" [21, с.521].

Використання преподавательічної спадщини В. Сухомлинського у сфері виховання, його спостережень за впливом краси природи на всебічний розвиток молодших школярів має велике значення в навчально-виховному процесі.

1.3 Система формування особистості молодшого школяра у працях В. Сухомлинського

В. Сухомлинський, усю багатогранну В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа спадщину якого пронизують ідеї справжнього гуманізму, звертав увагу на піклування людини про людину, відповідальність людини за людину, відповідальність людини перед суспільством. На його думку, гуманізація зумовлена моральними нормами та цінностями становлення людини в суспільстві - доброзичливим ставленням до людей, колективу, живих істот, суспільства, взаємодопомогою, співучастю, співпрацею, гармонією колективного В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, культурою людських стосунків і культурою розуміння особою своєї ролі в цих стосунках. Гуманність, за ним, це справедливість, доброзичливість і чуйність, поєднання поваги й довіри до вихованця з розумною й тактовною вимогливістю. Гуманність він убачав у піклуванні про духовне збагачення вихованця, в допомозі йому само-реалізуватися у взаєминах із В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа навколишнім середовищем.

У статті "Людина - найвища цінність" він закликав преподавательів кожну грань їхньої преподавательічної діяльності відкривати "на тлі головного - поваги людської гідності, піднесення Людини" [16, с. 199]. Він не тільки теоретично обґрунтував необхідність гуманізації освіти і виховання, а і створював умови для вихованців творити добро людям. На думку В. Сухомлинського В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, найпрекраснішою і найщасливішою є та людина, яка присвятила своє життя піклуванню про щастя інших, яка дбає про інших без розрахунку на похвалу чи винагороду, для якої творення добра стало звичкою, нормою поведінки. Про для себя він говорив: "Що найголовнішого було у моєму житті? Без вагань відповідаю: "Любов до дітей" [20, с В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа.32].

Як вважав В. Сухомлинський, школа сприяє збереженню самобутності та соціальної значущості особистості. Від розвитку школи, забезпечення якості освіти учнів залежить її сьогодення і майбутнє. Школа виконує благородну функцію плекання дитини, сім'ї та соціальної спільноти. Школа покликана виконувати функцію культурно-освітнього розвитку учнів, батьків та громадськості [1, с.66].

В. Сухомлинський вагому роль В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа у вихованні учнів початкової школи відводить природі: "Интенсивно впливати на природу, але при цьому залишатися сином її, бути вінцем її творіння і водночас володарем її сил, по-синівські бережливо ставитись до неї - ось яку позицію нам треба виховувати в учнів в процесі їх взаємодії з природою В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа" [21, с.520]. Праця у спілкуванні з природою виновата і може бути важливим фактором всебічного розвитку особистості, сприяє розвитку її духовно-психічних та фізичних сил. Залучення учнів до посильної, інтелектуально насиченої праці на полі, фермі, науково-дослідних ділянках стимулює засвоєння знань, розвиток ідей та методів їх втілення. У процесі догляду за В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа рослинами, тваринами учні вчаться сприймати світ природи, розуміти його. Розвиток морально-духовної сфери учня розвивається у взаємодії із природою.

Залучення учнів до творчої праці сприяє розвитку естетичних смаків, співпереживання. Однак не лише фізична праця учнів є характерною для сільської школи. Уроки в природі вчать учнів спостерігати розмаїття барв, найтонші В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа форми рослин, сприймати гармонію кольорів і звуків. Також єднання з природою, у процесі творчої діяльності, розвиває в учнів розуміння цінності людської праці. Все це допоможе сьогоднішнім учням стати турботливими господарями своєї землі. Праця на землі розвиває благородні якості особистості: гідність, разуміння наполегливо долати життєві перешкоди.

З досвіду Павлиської школи: "Щотижня В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа кілька уроків ми присвячували "подорожам" до джерел думки й рідного слова - спостереженням. Це було безпосереднє спілкування з природою, без якої криниця розумових сил і нервової енергії дитини швидко б збідніла" [6, с.61].

В умовах функціонування сучасної початкової школи цей фактор не використовується ефективно. Доцільно було б звернутись до порад В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа Василя Олександровича Сухомлинського, який стверджував: "Першого сонячного квітневого денька, если в мареві тремтять древні кургани, ми вийшли в степ слухати пісню жайворонка. Ось тріпоче в небесній блакиті сіра грудочка життя, до нашого слуху равнинає ніжний дзвін срібного дзвіночка; раптом дзвіночок замирає, сіра грудочка падає до землі; над ніжною зеленню В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа озимої пшениці пташка розправляє крила і повільно, немов натягуючи невидиму нить, піднімається все вище і вище. Ми чуємо уже не дзвін, а звучання срібних струн. Мені хочеться, щоб ця чудова музика дійшла до дитячих сердець, відкрила очі на красу навколишнього світу" [14, с.11]. У порівнянні з міською школою учні сільської школи знаходяться в В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа більш сприятливих умовах природного середовища.

Разумеется, що учні міських шкіл розвиваються в певній ізоляції від живої природи. Тому природа залишає їх мозгов положительного впливу на розвиток емоційної, духовно-моральної сфери. Вони здебільшого не відчувають особистого зв'язку з живим світом. А отже, природна потреба особистості в морально-естетичному, духовному В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа задоволенні заповнюється низькопробними зразками масової культури.

Думку про вплив природи на розвиток естетичних почуттів особистості розвиває В. Сухомлинський в багатьох працях [20; 21].

Вивчення преподавательічної спадщини В. Сухомлинського показує, що ідеї виховання молодших школярів реалізовувались у Павлиській школі. У своїй "школі під блакитним небом" видатний український преподаватель навчав дітей читати найпрекраснішу В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа в світі книжку - книжку природи. Адже відомо, що природа в її різноманітних проявах форм, звуків, барв, запахів є важливим засобом пізнання навколишнього світу, джерелом знань про природне середовище і морально-естетичних почуттів. Тому читання цієї книжки передбачало спостереження за об'єктами та явищами природи, милування красою природи, пізнання причинно В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа-наслідкових зв'язків явищ навколишнього світу.

Значна увага приділялась формуванню у дітей вмінь бачити красу і гармонію природи як запоруки бережливого ставлення до неї. Величавый учитель вчив не лише милуватися красою природи, а й слухати музику природи - шелестіння листя, хор коників, дзижчання джмеля, дзюрчання струмка. Він В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа давав дітям можливість під час їхнього спілкування з природою "послухати, подивитися, відчути..." [6, с.62] і на основі цього намагався сформувати у их потребу турбуватися про живе і прекрасне.

Щотижня кілька уроків у його початковій школі були присвячені спостереженням. В. Сухомлинський називав їх "подорожами до джерел думки й рідного слова". "Це В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа було безпосереднє спілкування з природою, без якої криниця розумових сил і нервової енергії дитини швидко б збідніла" [13, с.71]. Спостереженню як способу пізнання природи видатний преподаватель надавав величавого значення. Саме тому, визначаючи основні завдання, які стоять перед початковою школою, він писав, що "... початкова школа насамперед виновата навчити вчитися" молодшого школяра В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. "Разуміння вчитися включає внутри себя ряд мозгінь, пов'язаних з оволодінням знаннями: вміння читати, писати, спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати свою думку. Ці вміння є, образно кажучи, інструментами, без яких неможливо оволодівати знаннями" [19, с.65].

Отже, на думку преподавателя, мислення серед природи - обов'язковий етап успішного розумового розвитку дитини В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. Основна мета уроків серед природи - навчити дітей думати. Досягти цього можна, тільки навчивши їх спостерігати, дивуватися, радіти пізнанню, перетворювати думку у слово, творити казку. Природа і розумове виховання є основними факторами розвитку особистості у молодшому шкільному віці.

2. Практика впровадження ідей В. Сухомлинського у сучасній початковій освіті 2.1 Використання здобутків В. Сухомлинського В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа учителями масової початкової школи

Василь Олександрович Сухомлинський наголошував, що "... підміна думки пам'яттю, яскравого сприймання, спостереження за сутністю явищ заучуванням - велика вада, що отупляє дитину, відбиває, врешті, охоту до навчання..." [20, с.158]. Він був переконаний, що природа 100є могутнім джерелом виховання лише тоді, если людина пізнає її, проникає думкою в В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа причинно-наслідкові зв'язки.

В. Сухомлинський також вважав, що "дитинство - найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя" [21, с.511].

Із перших публічних виступів Василь Олександрович мав свого читача учителя, батька, матір, вихователя дитячого садка, викладача университету чи технікуму, студента. Демократичний преподавательічний загал шукав поради В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа й підтримки не лише у творах Василя Олександровича, а й у спілкуванні з ним багато людей приїздили до Павлиша побачити школу, порадитися. Если в 1970 р. Василя Олександровича не стало, то інтерес до його творчості не зник, а розгорівся з новою силою. Цьому сприяло те, що школа потребувала В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа докорінних змін, учительство шукало шляхів виходу з кризової ситуації, і в пошуках зверталося й до В. Сухомлинського, бо він був насамперед учителем.

З іншого боку, преподавательів притягували особистісні якості Василя Олександровича - повсякденна клопітка праця в сільській школі, аскетичний спосіб життя, попри всю його популярність, високі моральні якості, які В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа накладалися на його творчість і викликали величавый інтерес.

Вчителі, студенти, преподаватели об'єднувалися в гуртки, товариства, спілки для поглибленого вивчення творчості Василя Олександровича, розповсюдження його ідей, визначення шляхів їх застосування в школі.

Особливо широкого розвою набув цей рух у педучилищах та педінститутах, університетах; він вилився у створенні при кафедрах преподавательіки В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа та психології клубів і гуртків В. Сухомлинського. В Україні це були: Одеський університет (керівник Л. Холоденко); Луцький педінститут, де при історичному факультеті працював клуб молодих преподавательів "Літопис" ім. В.О. Сухомлинського (керівник Л. Федорчук): Ніжинський педінститут, де при кафедрі преподавательіки діяв гурток ім. В. Сухомлинського (керівник Г. Аржанова); Івано В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа-Франківський педінститут, де ще за життя Василя Олександровича був створений науково-педагогічний клуб "Ватра" (керівник І.К. Прус). До цього руху приєдналися й педучилища України. Так, у Володимир-Волинському педучилищі був заснований гурток вивчення праць А. Макаренка та В. Сухомлинського (керівник - М. Сенчишак); у Корсунь-Шевченківському педучилищі працював В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа преподавательічний клуб ім.В. Сухомлинського: в Олександрійському педучилищі глибоко вивчали творчу спадщину павлиського преподавателя [2, с.78-79].

У преподавательічній спадщині В. Сухомлинського сучасна шкільна практика знаходить відповідь на питання, пов'язані з прилученням учнів до естетики оточуючого середовища. Цей напрямок у системі екологічної освіти молодших школярів набуває важливого предметного, суспільного та художнього середовища В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, що пов'язано з розвитком їх мозгіння усвідомлено сприймати і визначати не лише прагматичні, але й духовно-ціннісні прояви живої природи, предметів побуту, міжособистісних стосунків, явищ художнього життя.

Працювати над розвитком зв'язного мовлення, мислення учнів передові учителі починають з перших днів їх перебування у школі. Керуючись ідеями В. Сухомлинського В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа про роль мовлення у розвитку особистості дитини, її почуттів, мислення, сучасні вчителі початкових класів прагнуть розширити і збагатити досвід вихованців. І в цьому їм допомагають екскурсії в природу, уроки мислення серед природи. Василь Олександрович рекомендував вчити дітей думати, творити, фантазувати серед чудової краси природи, що є джерелом думки В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа й слова, створювати на полі, в саду, на ставку свої власні казки, оповідання, вірші на основі спостережень.

Як стверджує вчитель О.А. Безкид, котра у своїй преподавательічній практиці використовує спадщину В. Сухомлинського, разуміння бачити прекрасне навколо робить людину - і маленьку людину теж - добрішою, мудрішою, духовно багатою. Дійсно В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, любов до природи рідного краю, бажання зрозуміти її, бажання дізнатися про неї якомога більше. Це джерело для душевних сил, коріння духовності. Здійснюючи екскурсії в парк, до шкільного саду, на фермерське поле, на тваринницьку ферму, ми подорожуємо і до джерел рідного слова. Під час екскурсій учні милуються красою квітів, осіннього В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа листя, слухають пташиний спів [11, с.67].

Під час таких екскурсій розвивається дитяча фантазія, але дітям ще бракує лексичного припасу, їх підводить невміння спостерігати. Тому слід звертати увагу учнів на деталі, допомагати перебороти шаблони у мовленні. Спочатку на запитання, яке листя на деревах, восени, учні відповідають стандартно: жовте. Тоді вчитель пропонує їм озирнутися В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа навколо. Придивитися до дерев, кущів. Діти помічають, що серед барв осені є і коричневі, і вишневі, і золотисті, і багряні.

Спостереження за природою і працею людей дають багатий матеріал для розширення, уточнення словникового припасу учнів, для розвитку мовлення. Зміни в природі: мороз і сніг, відлига, перші проталини, перші струмочки В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, льодохід, розпускання листя, приліт пташок, весняне цвітіння - кожний денек приносить багато нового, кожний денек пропонує учням свою тему для спостережень і розповідей. В цей час проводиться бота над синонімами, образними виразами, відпрацьовується словник "осінніх", "зимових", "весняних" слів. Ось, наприклад, "осінній" словник: сонце яскраве, усміхнене, привітне, ласкаве; листя зелене В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, золоте, барвисте, багряне; листя шелестить, шепоче, тріпоче, в'яне, сохне, спадає, жовтіє, кружляє. Так крок за кроком накопичується словниковий припас учнів.

Традиційними стали в школах осінні, зимові, весняні екскурсії до парку. Спочатку діти просто граються, самостійно оглядають осінній парк. Потім вчителі звертають їхню увагу на загальний вигляд рослин В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, красу їх осіннього вбрання, на голубінь неба. Дають змогу учням кілька хвилин помилуватися парком, а потім проводять бесіду.

Найперше пропонують порівняти, яким був парк влітку і як він змінився тепер. Ставлять дітям ряд запитань: який тепер місяць? (вересень); яка це пора року? (осінь); яка 100їть погода надворі? (теплий ясний денек); що В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа ви сможете сказати про сонце? (сонце світить яскраво, тільки гріє вже менше, ніж влітку); як можна назвати осінь? (осінь золота, великолепна, барвиста, чудова); що сталося з деревами? (дерева стоять у золотому вбранні). Учні відзначають, що клени, берізки, тополі вже зовсім жовті. Листя каштана тільки по краях золотисте. А одичавший В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа виноград, осика ніби горять червоним полум'ям. Звертається увагу дітей на те, чи є птахи у парку? Куди поділися комахи? Здесь же, на екскурсії діти запам'ятовують назви дерев, квітів, птахів, збирають букети листя для осіннього гербарію.

Потім дається учням завдання: вибрати красивий куточок парку, похожий на картину В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. Діти вдивляються в оточуючий пейзаж. Кожний вибирає "картину" до душі, відстоює переваги знайденого ним дерева, куща, групи дерев чи галявини. Объяснює, чим гарний цей пейзаж, що відрізняє його від інших. Після сперечань діти знаходять найбільш красиву "картину". Це куточок, де стоять сестри-берізки. Здесь діти читають вірші, загадки, розповідають про В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа побачене. Вчитель непомітно доповнює розповідь учнів, спрямовує увагу на найбільш важливі моменти в житті природи, намагається підтримати у дітей почуття радісного відкриття красивого навколо для себя.

Після повернення з екскурсії підводиться підсумок: "Ми з вами спостерігали за осіннім парком. Бачили усміхнене привітне сонечко, високе голубе небо, барвистий, святковий одяг В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа парку. Почули вірші, оповідання про красу рідної природи. Нам близькою і зрозумілою стала любов письменників, поетів, живописеців до природи рідного краю. Давайте і ми і вами спробуємо якомога повніше, яскравіше описати все, що ми бачили, про що гласили".

Колективно добираються вдалі вислови, епітети, порівняння; осінь - золота, щедра, барвиста, гарна; небо В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа - синє, високе, холодне, сумне; дерева - задумані, позолочені, святково вбрані, барвисті; сонце - привітно усміхається [18, с.25].

На дошці вчитель записує учням план:

1. Погода.

2. Дерева і кущі.

3. Зміни у житті тварин.

Учні обмірковують зміст твору. Самостійно добирають заголовок, записують.

Осінній денек.

Теплого осіннього денька ми пішли до парку. Привітно посміхалося В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа сонечко. Синіло небо. Під ногами шелестів барвистий килим листя. Дерева стояли у золотому вбранні. Клени, берізки зовсім пожовтіли. Листя каштанів тільки-тільки по краях золотисте. Одичавший виноград став зовсім червоним.

Птахи збираються відлітати у теплі краї. Менше стало комах. Гарно у парку осіннього денька (Інна П., 3-й клас В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа).

Дуже люблять діти екскурсію в пору золотого листя. Если всі дерева золотом грають на сонці, а під ногами - барвистий килим листя. Побачені картини створюють у дітей піднесений, святковий настрій. Така красота не може не торкнутися струни кожної душі. З захопленням пишуть про це молодші школярі. Адже за попередні роки В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа вони навчилися помічати найменші деталі. Поповнився і їхній лексичний припас.

Парк восени.

Ми входимо до парку. Він зустрічає нас різнобарвними кольорами. Ось кленова алея, а ось - тополина. На кожному листочку грають, відсвічуються золотом промінці сонця. Ось сестрички-берізки у своєму коштовному вбранні. Художниця-осінь до кожного листочка доторкнулася чарівним пензлем В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. Не забула про осику і одичавший виноград. Вони ніби палають червоним полум'ям. Дихнув легенький вітерець. З дерева злетів золотий листочок і, як метелик, закружляв у повітрі.

Чудова, неповторна осінь у рідному краї! (Олена М., 4-й клас).

Для створення у дітей цілісної і уявлення про природу зимову екскурсію проводять на В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа тому ж самому місці. Учні помічають зміни, які відбулися з настанням зими. Звертають увагу на тишу зимового парку, іскристі сніжинки, сріблястий іній на гиках. На те, що вже все листя опало, дерева сплять. Земля - під сніговим покровом. Не чути співу пташок. Хіба що заскрекоче сорока та пролетить зграйка В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа горобців.

На уроці української мови вчитель радить використати матеріали спостережень для написаній твору-мініатюри "В зимовому парку". Пропонує під час роботи використати такі слова і словосполучення: яскраве сонце, пухнастий, сріблястий сніг, іскристий іній, ясне небо, а також враження від прочитаних творів про зиму. Вчитель вчить дітей чітко мислити, логічно викладати думки В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, верно будувати речення.

Ось зразок такою твору:

В липовому парку.

Заходиш до парку і не віриш своїм очам. Він 100їть, ніби у казці. Дрімають зачаровані дерева. Білокорі берізки вкрилися сріблястим інеєм. Сніг іскриться, грає, переливається під промінням яскравого сонця. Чудова картина вийшла у зими! (Леонід К В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа., 4-й клас).

На основі спостережень під час екскурсій, прогулянок, вчителі практикують на уроках української мови тематичні мовні п'ятихвилинки. Учні складають усні розповіді "Перший сніг", "Птахи взимку", "Зимова фантазія", "А вже весна, а вже красна", "У нашому куточку красуня".

Після довгої зими, як тільки починає припікати сонечко, деякі учителі з учнями йдуть В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа за село зустрічати весну. Це дітям дуже подобається. Вони знаходять перші проталини, розглядають травичку, що пробилася крізь сніг. Раптом помічають пролісок. Літи дивляться на нього, як на чудо. Це і справді чудо! На світ з-під снігу дивилися блакитні оченята квітки.

Яка смілива квітка!

Яка мужня! - вирвалося В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа у дітей,

Пролісок, як розвідник, не боїться холоду. Перший з'являється, а за иим - інші квіти.

Так народилася в учнів казка про сміливу квітку - пролісок.

Казка "Мужня квітка".

У темному гаю розквітла чарівна квітка весни - Пролісок. На дворі ще почувалася зима, а він мужньо дивився на світ блакитними оченятами В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. Сумно стало Проліскові самому. Він гукнув до квітів: "Гей, вставайте! Весна не за горами!" Почули глас Проліска сон-трава, мати-й-мачуха, ряст. Забуяли квіти й трави. А Пролісок непомітно зник, аж до наступної весни.

Хоч життя у Проліска коротке, та радує він усіх своїм раннім мужнім цвітом В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа (Світлана Т., 4-й клас).

Дуже люблять діти походи, прогулянки, екскурсії до парку, шкільного саду, ближнього байраку навесні, если явища природи швидко змінюються. Щодня - щось нове, захоплююче. Сонце пригріває сильніше, бо вище й вище піднімається над горизонтом. З'являються перші рослини, важливі події відбуваються в житті тварин. На глазах у В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа дітей розпускається листя на деревах. Все квітне.

Ось такі уроки любові до природи сприяють розвиткові у дітей спостережливості й мислення. Вони тісно пов'язані з уроками ознайомлення з навколишнім світом, природознавством, читанням та рідною мовою, з уроками образотворчого мистецтва, трудового навчання.

Пізніше такі екскурсії в природу переростають в уроки мислення В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа під відкритим небом. До таких уроків передові учителі йдуть не один рік. І в цьому допомагають поради В.О. Сухомлинського.

Наведемо кусок уроку мислення серед природи [19, с.66].

Мета: ознайомити дітей з природними процесами, що відбуваються в довкіллі; формувати вміння висловлювати свої думки, будувати міркування; виховувати любов до природи свого краю В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа.

Місце проведення: парк біля школи.

Вступна бесіда з метою активізації знань дітей про весну.

Діти, яка пора року сразу? (весна).

А як називається перший місяць весни? (березень).

Як ви гадаєте, чому він так називається? (Діти висувають припущення, що від слова "береза").

Саме так. Взимку береза "спить" дуже чутливо В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, а напровесні, як тільки пригріє сонечко, вона перша прокидається, відгукується на поклик і ласку весни, розкриває свої бруньки. Ось тому перший місяць весни на Україні називається березень.

Сьогодні ми помандруємо у гості до сестричок-берізок, що ростуть у парку. Подивимося, як вони прокинулися від зимового сну.

Спостереження за весняними змінами, що В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа сталися у берез, проводимо в парку. Діти відразу знайшли ці стрункі деревця, що соромливо притулилися одне де 1-го в куточку парку.

За якими ознаками ви змогли відрізнити ці дерева від інших? (Бо у беріз білий стовбур).

Придивіться уважно, чи стовбур повністю білий? (Не зовсім, на ньому В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа є чорні плями).

Проведіть по корі рукой. Яка вона? (Кора гладенька, не така, як у каштана, акації).

Подивіться, яка ажурна крона у берізок, які тендітні гілочки. На що вони идентичені? (На рученьки, опущені донизу).

Якими словами ви б обрисовали берізоньки? (Вони молоді, високі, стрункі, ніжні, тонкі, тендітні, білокорі).

Вчитель В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа розповідає дітям, що на Україні найпоширеніші два види берези - бородавчаста й пухнаста. Наші берізки називаються бородавчастими. Оскільки кора молодих пагонів покрита дрібненькими бородавочками, що зберігаються протягом двох років. Попытайтесь рукой молоді пагони і ви в цьому пересвідчитеся.

Здесь же закріплюємо знання про органи рослин. Діти називають корінь, стовбур, гілки В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, листя, сережки.

Діти, чи звернули ви увагу на листочки берези? (Вони зовсім молоденькі, ще липнуть до рук, яскраво-зелені, невеличкі, по краях зубчики).

А де ж цвіт у берези? (Сережки).

Так, сережки - це зібрані дрібні квіти берези. Під час цвітіння вони виділяють багато пилку, який розноситься вітром.

Як ви думаєте, про що В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа шепочуться молоді берізки? (Вони радіють весні і про це шепочуть одна одній. Вони радіють весняному сонечку, що лагідно пестить їх, вітерцю, що розчісує кіски. Вони радіють від того, що ми прийшли до их знову).

Хто прилетів у гості до берізок? (Бджоли).

Бджоли, що прокинулися від зимового сну В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, також полюбляють відвідувати берези. Адже з їхніх бруньок бджоли беруть речовини для бджолиного клею - прополісу.

Діти, що ми подаруємо берізкам на прощання? (Почитаймо вірші, поспіваємо пісень).

Один хлопчик розказує слова української народної пісні "Ой, хвалилася берізонька".

Від чого застерігає нас поетеса у цьому вірші? (Щоб не брали у В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа берези соку).

Нередко від надлишку вологи берези "плачуть". А сік брати у берези можна, если її збираються зрубати.

На наступному уроці в класі учні з допомогою вчителя складають казку про берізки. Боту проводять колективно, тому що другокласникам самостійно ще важко працювати.

Отже, преподавательічна громадськість об'єднується навколо творчої спадщини Василя Олександровича В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа Сухомлинського з метою розповсюдження його ідей та визначення шляхів їх застосування в школі.

2.2 Авторські пропозиції

Проаналізувавши досвід виховання В. Сухомлинського, ми виявили розбіжності чинних напрямків впровадження його творчих ідей у напрямку виховання школярів. Зокрема, багато уваги приділяється корисності природи для людини і недостатньо - формам, способам, засобам розумового виховання учнів В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. Тому, щоб надати процесу ознайомлення дітей з природою чіткої спрямованості, творчо застосувати досвід В. Сухомлинського, існуючі програми слід удосконалити в таких напрямках:

посилити антропоцентричний підхід до вивчення матеріалу;

виділити і реалізувати такі завдання, як: розвиток особистої відповідальності, вироблення навичок поведінки, засвоєння етичних норм у ставленні до членів В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа суспільства та ін.;

передбачити формування у молодших школярів елементарних, але науково достовірних уявлень та осознать, розкриття існуючих у суспільстві і природі закономірностей, доступних дітям цієї вікової категорії [9, с.10-11].

Преподавательічних засобів у досвіді В. Сухомлинського, що сприяють активізації підготовки молодших школярів, існує чимало. Одним із найважливіших вважають систематичне ознайомлення учнів В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа з природою своєї місцевості, здійснюване шляхом безпосередніх спостережень. Таке спілкування з природними об'єктами є надійним фундаментом для подальшого вивчення дисциплін. До того ж використання краєзнавчого матеріалу активізує пізнавальний процес, сприяє розвитку самостійності.

Однак, сама по собі природа не розвиває і не виховує. Залишивши дитину наодинці з нею, годі сподіватись В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, що вона під впливом навколишнього середовища стане розумнішою, глибоко моральною, непримиренною до зла. Тільки активна взаємодія з природою, як писав В. Сухомлинський, здатна виховати найкращі людські якості. Ось чому в шкільному курсі природознавства, а також інших навчальних дисциплін, важливо забезпечити практичну діяльність учнів, спрямувати її на збереження, примноження, впорядкування В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа навколишнього середовища [17, с.283].

Процес виховання молодших школярів, відповідно до вказівок В. Сухомлинського, вчителі починають з формування в дітей уявлення про взаємовплив природи і людини. При цьому учні усвідомлюють, що життя людини, її матеріальне й моральне благополуччя залежать від стану навколишнього середовища. Ці ідеї, як писав В. Сухомлинський, можна втілювати в В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа різний спосіб. Скажімо, під час екскурсій до лісу (парку, водойми), если діти спостерігають за змінами як у живойій, так і в неживій природі та за працею людей, перевіряють прикмети про зміну погоди, з'ясовують особливості пір року; на прогулянках, в ході яких виявляються ті рослини найближчого оточення В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, що потребують охорони (те ж саме і щодо тварин) або більш тривалих подорожей.

Широкий простір для виховання забезпечують такі завдання: виготовлення гербаріїв дикорослих рослин, альбомів книжок-розкладок про рослини й тварин створення місцевої Червоної книжки - книжки тривоги, оформлення краєзнавчого куточка; виготовлення іграшок та аплікацій з природного матеріалу, фільмів про природу В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа для іграшкового телевізора. Зарекомендували для себя й тематичні бесіди, ранки, конкурси, участь дітей у боті учнівських організацій.

При цьому вчителі стверджують, що всі види й форми виховання дають найбільший ефект тоді, если їх застосовувати комплексно, не зводячи до буденного повторення вивченого на уроці підручникового матеріалу. їхня мета - розширити, поглибити, систематизувати набуті В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа знання, сформувати в учнів уявлення про природу й суспільство, використати унікальний досвід В. Сухомлинського у вихованні молодших школярів [7, с.109].

Бота за всіма напрямками виховання молодших школярів у практиці роботи школи вдало поєднується у грі. Значення гри для виховання молодших школярів визначається її можливостями у розвитку чуттєвої сфери дитини В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. Так, прийняття ігрової ролі потребує занурення в уявну ситуацію, використання чуттєвого досвіду. Наприклад, прийняття ролі якоїсь тварини спирається на ознайомлення з її зовнішнім виглядом, особливо-тями поведінки, звучанням голосу, умовами життя. За відсутності таких знань школяр, прийнявши роль, змушений буде звернути увагу на ті властивості, на які раніше не зважав В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа, але які мають суттєве значення для вирішення ігрової задачі [15, с.39].

Якщо пропонується роль не много знайомого об'єкта, спостереження за яким неможливе найближчим часом, школярі творчо переробляють отриману, а також наявну в чуттєвому досвіді інформацію. Подібна творча праця сприяє народженню образів, які дещо відрізняються від реальних об'єктів В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа і є інтуїтивним відкриттям нового, незнаного в природі. Так збагачується чуттєвий досвід школяра. Реальні стосунки, що складаються між гравцями викликають переживання реальних почуттів, потреб) в розумінні станів іншої людини чи об'єкта природи вияв співчутливих реакцій у взаєминах з іншим. Під час гри почуття, які виникли на основі В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа спілкування з іншими людьми, сприйняття художніх образів, об'єктів і явищ природи, нередко переводяться в певну дію. Подібна дія може виступати як вияв естетичної чуйності, а також як засіб її формування. Значний потенціал гри у вихованні молодших школярів може реалізуватися лише за відповідної спрямованості роботи преподавателя.

Отже, праці В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа педагога-новатора з заморочек початкової освіти й розвитку дітей, зокрема і їхнього виховання, є джерелом наукових і практичних надбань, з яких кожен учитель може взяти багато корисного для гармонійного розвитку особистості школяра.

Висновки

У преподавательічній спадщині В.О. Сухомлинського сучасна шкільна практика знаходить відповідь на питання, пов'язані з прилученням В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа учнів до естетики оточуючого середовища. Цей напрямок у системі початкової освіти молодших школярів набуває важливого предметного, суспільного та художнього середовища, що пов'язано з розвитком їх мозгіння усвідомлено сприймати і визначати не лише прагматичні, але й духовно-ціннісні прояви природи, предметів побуту, міжособистісних стосунків, явищ художнього життя.

На В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа думку В.О. Сухомлинського, свідомість формується як активна форма встановлення духовно-практичного зв'язку з навколишньою дійсністю. Саме тому одним із пріоритетних напрямів сучасної системи екологічної освіти є організація діяльності учнів за законами природи. Школа радості - це школа, в якій основні види діяльності пов'язані з почуттям збереження і охорони В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа навколишнього середовища. Саме тому зміст і нрав комунікативної, пізнавальної, трудової і творчої діяльності учнів початкової школи повинні мати екологічну забарвленість, бути підпорядковані законам, що дозволяють примножувати прекрасне у сфері охорони природи, збереження природних об'єктів.

Методи виховання, за В.О. Сухомлинським, можна поділити на дві групи: методи, які забезпечують В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа первинне сприймання знань і вмінь учнями та методи осмислення, розвитку, поглиблення знань. До першої групи В. Сухомлинський відніс розповідь, пояснення, лекцію, опис, тлумачення осознать, інструктаж, бесіду, самостійне читання книжек з метою первинного сприймання знань; демонстрацію, ілюстрацію; трудовий процес, разуміння; самостійне спостереження, екскурсію, практичну і лабораторну роботи в процес В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа самостійного оволодіння знаннями; показ фізичних вправ. До другої групи він відніс вправи; пояснення факторів і явиш природи праці, суспільного життя; дискусії, творчі письмові роботи, виготовлення навчальних посібників і приладів, графічні роботи, лабораторні роботи, експеримент, керування машинами, механізмами, апаратами, застосування знань і вмінь; тривала трудова діяльність, що поєднує мету удобної В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа діяльності і мету вдосконалення вмінь із поглиблення знань.

Велика увага в преподавательічній спадщині вченого відводиться якостям особистості учителя. Насамперед преподаватель вимагав від учителя глибокого знання і розуміння закономірностей екологічного виховання дітей. Намагання визначити оптимальні підходи, які б позволили розв'язати наявну суперечність між соціально-педагогічними запитами до особистісних професійних якостей В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа сучасного вчителя та його діяльності і реальним станом, пов'язаним із спроможністю фахівця вирішувати сучасні завдання виховання, призвели до потреби заного оцінити вагомість творчих ідей, які містяться у преподавательічній спадщині В. Сухомлинського. Він дійшов висновку про виключну роль саме особистісних якостей вчителя, його духовно-морального стрижня в досягненні результативності В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа преподавательічного впливу на особистість вихованця.

Дослідження практики початкової школи щодо особливостей використання преподавательічних ідей В.О. Сухомлинського дають можливість ствердити актуальність та відповідність сучасній початковій школі поглядів В.О. Сухомлинського. Разом з тим, використання його ідей обмежується, в більшості випадків, лише екскурсіями.

Вивчення творчої спадщини В. Сухомлинського показало, що В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа тільки в итогі постійного діяльнісного спілкування з природою, яке спрямоване на збереження, відтворення та охорону її надр, водойм, повітря, лісів, можна сформувати особистість з високим ступенем екологічної культури. Це й визначає відповідність преподавательічних ідей у сфері початкової освіти потребам сучасності.

Перечень використаних джерел

1. Безлюдна М. Методично-процесуальне забезпечення розвивального В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа навчання в емпіричному досвіді В. Сухомлинського // Початкова школа. - 2000. - №4. - С 66-67.

2. Вознюк О. Наукова сутність преподавательічної системи В.О. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 75-78.

3. 3. Волошин К.О. Преподавательічна система В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2003. - №11. - С 17-18.

4. Волкова Н.П. Преподавательіка. - К.: Вид. центр "Академія", 2001. - 576 с.

5. Гаврищак Г. Індивідуальний підхід В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа у трудовому вихованні дітей в творчості В.О. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім.В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С.161-163.

6. Гладюк Т. Ідеї формування екологічної культури молодших школярів у преподавательічній спадщині В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім.В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 59-62.

7. Гартманн Эрика. Замечания к пафосу в книжке В. Сухомлинского В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа "Сердечко отдаю детям" // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С.108-110.

8. Деркач В. "Батьківська школа" у Павлиші // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С.105-108.

9. Кічук Н. Творча особистість учителя у преподавательічній спадщині В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С.10-11.

10. Ковальчук В. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа у заморочекі формування соціальної компетентності майбутнього вчителя // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С.110-111.

11. Кормило О. Неувязка активізації емоційної сфери молодших школярів у навчальній діяльності в працях В.О. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 66-69.

12. Кузь В. Школа В. Сухомлинського - школа самореалізації особистості учня В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5.

13. Лопухівська А. Неувязка виховання творчої особистості учня сільської школи в батьківській преподавательіці В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 69-73.

14. Луцюк А. Гуманізм Вчителя // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 11-13.

15. Мелешко В. Преподавательіка В. Сухомлинського в діяльності вчителя сільської В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа школи // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 37-42.

16. Олексик Н. Преподавательіка гуманізму в творчості В.О. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С. 197-201.

17. П. Пироженко Л. Казка як один із засобів виховання у спадщині В.О. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа. - 2002. - №5. - С 283-286.

18. Поліщук В. Функціонування школи як відкритої виховної системи у контексті поглядів В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім.В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 20-25.

19. Романишин І. Розвиток мислення молодших школярів у контексті ідей В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 62-66.

20. Сухомлинський В.А. Серце віддаю дітям. - К.: Рад. школа, 1988. - 220 с 21. Сухомлинський В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти - курсовая работа В.О. 100 порад учителеві // Вибрані преподавательічні твори: В 5-ти т. - К., 1976. - Т.2. - С.419-656.

21. Ткачук Л. Неувязка розвитку позитивної самооцінки дитини у творчій спадщині В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Преподавательіка. - 2002. - №5. - С 28-32.


vo-vsevolozhske-molodoj-muzhchina-vistrelil-sebe-v-lico-iz-travmatiki-legalizaciya-korotkostvolnogo-ognestrelnogo-oruzhiya-v-rossii.html
vo-vtorih-istoriya-eto-nauka-o-proshlom-gde-mneniya-vzglyadi-menyayutsya.html
vo-vtornik-temperatura-vozduha-podnimetsya-do-semi-gradusov-tepla-internet-izdanie-nashbryanskru-12112012.html